Галина Тодорова - Психолог Варна

Съвременното българско дете


 Съвременните деца твърде рано си изграждат жизнена позиция по отношение на хората и света, развиват важни компетентности и умения, а това от своя страна води до промяна на тяхното поведение сред близките им хора и в кръга на приятели и съученици. Децата в XXI век са по-зрели от връстниците си от предишните поколения. По-ранното физиологично и психично съзряване оставя траен отпечатък върху целия вътрешен свят на днешното дете, върху неговите стремежи, преживявания и намира израз в поведението му. Психичните изменения, които настъпват в учениците, зависят от личностните особености на всяко конкретно дете и от спецификата на неговото най-близко обкръжение.
Въпреки индивидуалните различия обаче, децата от една възрастова група притежават сходни психоповеденчески черти. Процесът на промени в познавателната и личностната сфера през детството зависи от много фактори и условия, той е динамичен и твърде неравномерен – в едно направление развитието протича бързо, а в друго – постепенно.
Според изследователи, занимаващи се с проблемите по оцеляването на човека и човешкия род във все по-усложняващите се и влошаващи се природни и социални условия за живот, характеризиращи 21 век, съвременният човек е поставен пред три глобални опасности
1.Ниска скорост на развитие на разума;
2.Слабо развитие на душата;
3.Прекалено бавно усъвършенстване на тялото.
Това поставя пред подготовката на подрастващите поколения 3 основни изисквания:
1.Повишаване на комплексните адаптационни възможности за устойчива жизнеспособност;
2.Здраве и устойчивост към стрес с цел постигане на висока работоспособност;
3.Повишаване възможностите за саморегулация, самоусъвършенстване и самоактуализация.
Успешното изпълнение на тези три задачи, на първо място зависи от семейството, в което се развива детето. Семейството е първата естествена социална среда за детето. Влиянията между отделните членове в семейната общност имат значима връзка с изграждането на детската идентичност и самовъзприемането. Отношенията в семейната среда повлияват самооценъчните процеси на децата от момента на раждането и определят психичната регулация дългосрочно. От семейните взаимоотношения се изграждат първите представи на детето за същността на човешкото общуване. Детските възприятия от семейните взаимоотношения поставят началото на мотивационните процеси, на активното адаптиране към средата, на емоционалната реактивност, чрез удовлетвореност от взаимно разбиране или неудовлетвореност от конфликтността на семейната среда. Семейното родителско влияние предполага целенасочено въздействие от страна на родителите или на други членове от семейството (братя, сестри, баби и дядовци) върху личността на детето с цел да се предадат по най-подходящ начин обществените норми и изисквания, да се изградят позитивни модели на общуване.
Освен в семейството позитивните модели на общуване се развиват и утвърждават в детето и от предучилищната и училищната среда, в която то попада. Съвременното училище, освен знания има за цел да развива в детето:
-интелект;
-емоционална интелигентност;
-здраве и устойчивост към стрес;
-увереност в себе си и приемане на другите;
-позитивно отношение към света и хората;
-самостоятелност и автономност на личността;
-способност за поддържане на здравето за самосъхраняване и самоактуализация.
Съвременното българско училище се опитва да се справи  с тези високи изисквания на съвременния свят, но до този момент резултатите не са впечатляващи. Статистиките за грамотността на българския ученик са стряскащи. Проучванията сочат, че българското образование е в криза, а изходът е от нея ще бъде дълъг и труден. Българският народ е застрашен в своята култура. Бъдещите български граждани са нашите деца, на които ние сме длъжни да предадем едно наследство, което да не е непоправимо и замърсено. Трябва да им завещаем правото да живеят достойно в един съхранен свят. Съвременното българско дете носи в себе си огромен потенциал, но семейството и училището са тези, които трябва да го развият в правилната посока, защото България има спешна нужда от самосъхранение на собствената си духовна атмосфера.  

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни